Disclaimer en Privacyverklaring

Privacyverklaring – www.dikkershengelo.nl


1. Introductie 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de dikkershengelo.nl van KondorWessels Projecten B.V.. Wij, KondorWessels Projecten B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

KondorWessels Projecten B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. 


2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

- versturen van nieuwsbrieven;

- versturen van vacaturealerts;

- aanmelding voor events;

- het bestellen van artikelen via onze website;

- in behandeling nemen van vragen en klachten;

- het doen van klanttevredenheidsonderzoek;

- in behandeling nemen van serviceverzoeken;

- aanmelding JongVolkerWessels;

- verwerken van sollicitaties, voor het doen van sollicitaties geldt een aparte privacyverklaring, deze is te vinden bij het sollicitatieformulier.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

- IP-adres;

- Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat: 

- voor- en achternaam;

- e-mailadres;

- adres;

- telefoonnummer.


3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

- Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;

- Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.


4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website. 


5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

- Recht op inzage;

- Recht op verbetering/aanvulling;

- Recht op verwijdering;

- Recht op het beperken van de verwerking;

- Recht op overdraagbaarheid;

- Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij KondorWessels Projecten B.V., te bereiken via info@kwp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.


6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met: 


- Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;

- Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;

- Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen; 

- Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers. 


7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 


8. Cookies 

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.


9.    Analytische cookies: Microsoft Clarity

We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring van onze websites te meten en te verbeteren. Microsoft Clarity registreert pseudo-anonieme bezoekgegevens, zoals welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, welke tijdzone bezoekers hebben ingesteld, hun geografische herkomst als ze onze website gebruiken, hoeveel tijd ze doorbrengen op pagina's en welke pagina's zij gebruiken, en bijvoorbeeld interacties zoals muisbewegingen, klikken, scrollen, mouse-overs. Als data wordt verzameld via opnames, verbergt Microsoft Clarity automatisch invoer in wachtwoordvelden en andere privacygevoelige velden. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Aan bezoekers wordt een uniek ID toegekend, zodat Microsoft Clarity terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres. Het laatste octet van IP-adressen van bezoekers wordt op 0 gezet, zodat uw volledige IP-adres nooit wordt opgeslagen. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. Door het gebruik van Microsoft Clarity kan Microsoft persoonsgegevens ontvangen, opslaan en gebruiken voor Microsoft Advertising. Hier lees je meer over in hun privacybeleid, gegevensverwerking en gegevensbescherming in de Microsoft Privacy Statements.


9. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.


10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 27-3-2018.


11. Contact/ vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@kwp.nl.